1.

Analyzing and comparing Learning and Teaching with Technology (University of London, Institute of Education, MA course modul) course outline and Kindergarten and Pre-School Teacher, (equivalent to BA) Curriculum.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja, (rakenduskõrgharidus) õppekava ning Õppimine ja Õpetamine Tehnoloogiaga (University of London, Institute of Education, MA kursus) Ainekava analüüs ja võrdlus.

Learning and Teaching with Technology course outline.

Õppimine ja Õpetamine Tehnoloogiaga ainekava.

Kindergarten and Pre-School Teacher curriculum.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava.

1.      Research methods – design based research; action research. Uurimismeetodid – arendusuuring; tegevusuuring.

2.      Analyzing and evaluating technologically mediated or tech- enhanced learning environments. Tehnoloogiliste vahenditega varustatud õpikeskkondade analüüs ja hindamine/kritiseerimine.

3.      Technological development, both software and hardware. Use of ICT for educational purposes. Tehnoloogia areng – tarkvara ja riistvara. IKT kasutamine hariduslikul eesmärgil.

4.      Different technological designs in current practices. Different ways technology can be used to support learning and teaching. Technology used to assess learning and teaching. Design, development and implementation of technology in teaching and learning. Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja teadmiste kasutamine praktikas. Tehnoloogia, kui õppimise ja õpetamise toetaja. Tehnoloogia kasutamine õppimise ja õpetamise hindamisvahendina. Tehnoloogia loomine, arendus ja kasutus õppimises ja õpetamises.

5.      Teaching methods/approaches.  Theories of learning by Jean Piaget and Vygotski. Behaviorist and cognitive approches. Õpetamise meetodid. Jean Pieaget ja Vygotski õppimisteooriad. Biheivioristlikud ja kognitiivsed õppemeetodid.

6.      Importance of play and pedagogical theorists. Mängu tähtsus. ja pedagoogika teoreetikud.

7.      Computer – and OnlineGames in Education.  Arvuti – ja Internetipõhised mängud hariduses.

1.      Subject: Basics of Pedagogical Research – Design of research. Basic scientific concepts and theory of research methods. Scientific knowledge and characters. Qualitative research. Data collecting methods in quantitative and qualitative strategy.

Aine: Kasvatusteadusliku uurimistöö alused – Teadustöö põhimõisted. Teaduslikud teadmised ja teaduse tunnused. Uurimistöömeetodid ja teooria. Kvalitatiivne uurimus. Andmetekogumine kvantitatiivses ja kvalitatiivses uurimistöös.

2.      Subject: Didactics of Informatics -Concepts of technologically enhanced learning environments. Aine: Informaatika didaktika – Tehnoloogiat toetavad õpikeskkonnad.

3.      Subject: Didactics of Informatics – Analysing and evaluating ICT resources appropriateness (soft- and hardware). Planning learning process with ICT. Aine: Informaatika didaktika – Info – ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite sobivuse analüüsimine ja hindamine (tark – ja riistvara). Õppeprotsessi planeerimine, läbiviimine ja analüüs kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT).

4.      Subject: Practice in Educational I Technology – Using ICT-resources, conducts learning activities.  Using learning software. Supporting the development of practical skills in ICT and its implementation in pre-school educational establishment. Aine: Haridustehnoloogu praktika I – IKT vahendite kasutamine õppetöös. Õpitarkvarade kasutamine. Praktiliste oskuste areng ning kasutamine koolieelses lasteasutuses.

5.      Subject – Introduction to Educational Sciences. Approaches to learning and the meaning of learning. Teaching methods and practices. Different teaching and learning approches. Aine – Sissejuhatus kasvatusteadustesse. Õppimise tähendus ning erinevad õppemeetodid. Õpetamis meetodid ja praktikad. Erinevad õppimise ja õpetamise viisid.

6.      Subject – Play as a Cultural, Developmental and Pedagogical Method – Importance of play in the development of pre-school children. Theorists on play and pedagogical development. Aine – Mäng kultuurilise, arengulise ja pedagoogilise meetodina – Mängu tähtsus koolieelse lapse arengus. Mängu ning pedagoogilise arengu teoreetikud.

7.      Subject – Didactical Games based on ICT and Preschool Children Development – Theoretical approach of ICT-based learning games. Learning games and programs based on ICT.
Using ICT-based learning games in kindergarten learning process. Being executable and age-specific.
Creating learning games based on ICT . Aine – IKT – põhised õppemängud ja eelkooliealise lapse areng – IKT-põhiste õppemängude teoreeriline käsitlus. IKT-põhised õppemängud ja –programmid. IKT-põhiste õppemängude kasutamine lasteaia õppeprotsessis. Ea- ja jõukohasus. IKT-põhiste õppemängude loomine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: