Haridutehnoloogi praktika II

Haridustehnoloogi Praktika 6/04/2015-30/04/2015

Nõustab lasteaia õpetajaid IKT-alastes küsimustes – tulemus: kunstitegevustes kasutavate IKT võimaluste analüüs – mida kasutatud on ja mida saab kasutada; sh praktiliste lahenduste pakkumine, katsetamine koos õpetajaga

Tehnoloogia ja kunstitegevuste sidumine ja lõimimine lasteaia õppetegevuses on suheliselt vähe uuritud ja kasutust leidnud valdkond. Sellegi poolest on võimalik kunstitegevusi võimalik suurepäraselt siduda IKT vahenditega. Kõige lihtsamaks viisiks võib olla näiteks kaamera kasutamine, kus lapsed pildistavad loodust, olukordi või tegevusi ning hiljem saab prinditud pildi kleepida paberi keskele ja edasi joonistada endale sobival viisil. Teisal võib pildistatud pilte analüüsida ja neist inspiratsiooni ammutada.

Kunstitegevuste läbi viimiseks võib kasutada ka arvutit või interaktiivset tahvlit. Laste jaoks on loodud sadu, kui mitte tuhandeid veebipõhiseid keskkondi ning materjale, mida on võimalik kasutada lasteaias. Järgnevalt on välja toodud mõned võimalikud:

 • Monet kunstiprogramm (http://ictmagic.sharedby.co/share/bD5D6q) – interaktiivne programm, mida saab kasutada arvutis, interaktiivsel tahvlil või laual ning ka tahvelarvutil. Programm pakub võimalust uurida Monet maale ning ajalugu iseseisvalt või läbida nn teekond, mis on ülesehitatud ülesannete peale ehk sõrmega asjade liigutamine, mikrofoni puhumise abil asjade liigutamine või veebikaamera ees liigutuste tegemise abil programmi kasutamine.
 • Sulatamise kunst (http://www.anamorphosis.com/software.html) – programmiga on võimalik vabalt valitud pilti moonutada ja kokkusulatada teiste piltidega.
 • Picasso stiilis portreed (http://www.picassohead.com/create.html) – veebipõhine programm, mis sobib puutetundlikutele IKT vahenditele ning võimaldab kunstniku Picasso stiilis portreede loomist.
 • Interaktiivne kunst (http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/kids.html) – veebikeskkond interaktiivse kunsti loomiseks, mis on loodud Inglismaa Rahvusliku Galerii poolt (National Gallery).
 • Tate Modern muuseumi kunstiprogramm (http://www.exquisiteforest.com/) – veebipõhine joonistamise ja animatsiooni loomise programm, kus saab oma kunstiteosed ühendada programmi kasutavate inimestega ülemaailma.
 • IKT kunst (http://ukedchat.com/ictmagic/) – erinevad materjalid kunstitegevuste läbiviimiseks.
 • BBC kunst (http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/) – sisaldab Inglismaa kunstimuuseumite ja galeriide maalide baasi ning erinevaid veebipõhiseid keskkondi.

Lisaks eelmainitule võib internetist leida tohutult materjale kunstitegevuste läbi viimiseks. Otsingu märksõnadeks võib kasutada : art programmes; ICT and art; digital art in kindergarten; programmes for digital art; ICT art and children jms.

Lihtne viis kuidas ühendada IKT ja kunst on ka näiteks Youtube videote kasutamine ning nende põhjal piltide joonistamine, maalimine või skulptuuride voolimine. Veel enam saab videokaameratega ise luua videosi või animatsioone kunstitegevuse käigus.

Viib läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustel põhineva ürituse või koolituse – kavandada, läbi viia ja analüüsida üks õppetegevus, kus kasutatakse IKT vahendeid või koolitus õpetajatele (sh juhendmaterjalid)

TEGEVUS 1

Tegevuses osales korraga kümme 5-6 aastast last. Läbiviidud kunstitegevuses kasutasime õpetajaga interaktiivset tahvlit ning Monet’i  kunsti sisaldavat  internetiprogrammi (http://ictmagic.sharedby.co/share/bD5D6q). Kunstitegevuse käigus sai iga laps endale järjekorra numbri ning seejärel käisid üks haaval SMART tahvli juures ja õpetaja juhendamisel täitsid erinevaid ülesandeid. Kunstiteoste teekonda saadab klassikaline muusika. Lisaks sellele oli laste ülesandeks ammutada inspiratsiooni Monet kunstist, sest teine pool kunstitegevusest oli akvarellidega kevadise pildi maalimine.

Tegevuse kõige edukamaks osaks olid minu arvates laste emotsioonid, sest terve tegevuse käigus oli tuba täis imestunud nägusid ning rõõmukilkeid. Veel enam tõid lapsed esile, et kunstitegevus oli põnevam ja tavalisest teistsugune ning huvitav. Lapsed lugesid iseseisvalt kokku ka kunstniku nime. Seega olenemata riiklikust õppekavast, mis ei kohusta lastele kunstnike nimede ja kunstižanrite õpetamist, õppisid lapsed siiski midagi uut ja ehk isegi ebatavalist.

Monet1

Pilt 1. Monet programmi töölaud.

Monet 2

Pilt 2. Esimese ülesande lahendamine, et jätkata teekonda läbi Monet maalide.

monet3

Pilt 3. Tõmmates sõrmega klaasi ümber jätkub teekond.

Monet4

Pilt 4. Laste loodud Monet tööd.

TEGEVUS 2

Tegevuses osales kuusteist 6-7 aastast last. Tegevuse läbiviimiseks kasutasin internetilehekülje http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/ kunstiteoste baasi ning õpetajaga koos valisime välja Vincent van Gogh maali „Päevalilled“. Maali kopeerisin SMART tahvli programmi Notebook 11 ning sel ajal kui lapsed käisid üks haaval interaktiivsetahvli juures joonistamas maali mingit osa joonistasid ülejäänud kriitidega päevalilli paberile.

VanGogh1 VanGogh2 VanGogh3

Pildid 5, 6 ja 7. Vincent van Gogh „Päevalilled“ ja laste joonistatud tööd.

Laste jaoks oli kõige põnevam tahvlile joonistamine, kuid nad tõid esile, et keerukust valmistas tahvli kasutamisel see, et interaktiivsele tahvlile tõmmatud jooned ei tulnud alati sinna kuhu laps soovis. Sel puhul oli viga tingitud tahvli kalibreerimisest ja vanusest. Interaktiivse tahvli kasutamisel tegevustes lastega tuleb tähelepanu pöörata, et tahvel oleks hooldatud.

Analüüsib ja hindab kriitiliselt valitud suunda arvestades enese teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste taset – üliõpilase analüüs lähtudes õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste standardist ning õpetaja tagasiside praktika käigus tehtule. 

Minu puhul kehtib kindlasti ütlus „Tugev teoorias, nõrk praktikas“. Nüüdseks olen haridustehnoloogiliste vahendite kasutamises ka praktiliselt suhteliselt osav, kuid sellegi poolest arvan, et mul on veel palju õppida.

ISTE päedevused

 1. Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine.
 2. Digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine.
 3. Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana.
 4. Digiühiskonnas kodanikuna käitumine.
 5. Kutsealane areng ja eestvedamine.

Õpetaja üheks ülesandeks on õpilastele ja kolleegidele olla eeskujuks ning koos õppida erinevates õpikeskkondades (nii virtuaalsetes, kui füüsilistes). Praktika käigus tutvustasin oma lasteaia poolsele praktikajuhendajale erinevaid veebipõhiseid keskkondi kunstitegevuste läbi viimiseks ning tutvusin ka ise lähemalt interaktiivse tahvli võimalustega kunstitegevustes. Tegevuste käigus kasutasime IKT vahendeid, et muuta õppetegevused huvitavamaks ja põnevamaks laste ja ka õpetaja jaoks.

Võib öelda, et praktika jooksul olin õppijaks kindlasti mina ise ning ka minu juhendaja. Väga palju tegevusest toimus katseeksitusmeetodil, sest tehnoloogia kasutamine kunstitegevuses oli uus meie mõlema jaoks. Tegevuse planeerimise protsessi käigus mõtlesin mina välja lahendusi tehnoloogia kasutamiseks ning õpetaja andis pedagoogilist sisendit. Praktikat läbides sain tohutult ideid ja toetust just tegevuste pedagoogilise sisu poolelt.

Koos praktikajuhendajaga koostasime kunstitegevused 5-7 aastastele lastele (tegevuste kirjeldused eelnevalt väljatoodud). Lisaks tegevuste läbi viimisele arutasime ka teiste digivahendite kasutamise võimalusi kunstitegevustes, sh. kaamerad, arvutid. Tegevuse lõppedes analüüsisime koos lastega, mis oli tegevuse huvitav osa, mis läks hästi ning mis halvasti. Interaktiivse tahvli kasutamine kunstitegevuses oli uudne õpetaja ja laste jaoks ning mõlema jaoks oli tegevus põnev.

Nagu mainitud eelnevalt tutvustasin lasteaias õpetajale erinevate info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia vahendite kasutamist kunstitegevuses. Aitasin juhendajal installida arvutile viirusetõrje  ning arutasime e-portfoolio loomise võimalusi ning tingimusi. Kuna kasutan igapäeva elus väga palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning samamoodi kasutab valdav enamus lasteaialapsi IKT vahendeid arvan, et õpetajana on minu ülesanne leida lahendusi kuidas võiksid lapsed tehnoloogilisi vahendeid kasutada otstarbekalt.

Praktika jooksul läbi viidud tegevused ja täidetud ülesanded andsid mulle palju enesekindlust tegevuste läbi viimiseks tulevikus. Tutvusin erinevate veebipõhiste keskkondadega, mida saab kasutada mitte ainult kunstitegevustes vaid kõikides õppe- ja kasvatustegevuste valdkondades. Äärmiselt oluliseks pean tehnoloogia kasutamisel õpetaja oskuslikust ning teadlikust tehnoloogilistest vahenditest. Lisaks tuleb IKT vahendite kasutamisel õppetegevustes arvestada laste eripärasid, tegevuse teemat ning tehnoloogia võimalusi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: