Teadmusjuhtimine Ülesanne 2 Artikkel

Analüüsi eelpoolnimetatut artiklit järgnevatest kriteeriumitest lähtuvalt:

  • Millised on artikli peamised seisukohad?

Teadmusjuhtimist peetakse suures osas kasvavaks interdistsiplinaarseks valdkonnaks, mis on seotud süsteemi korraldusega, organisatsioonilise õppimisega ja otsustamise toetamisega.

  • Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?

Davenport ja Prusak (1998) väidavad, et teadmusjuhtimine on teadmiste hõivamise, levitamise ja tõhusa kasutamise protsess.  Skyrme (1997) toob välja, et teadmsjuhtimine on süstemaatiline ja selge juhtimise vorm, kus teadmised on tihedalt seotud loomingu, origaniseerimise, teadmiste kogumise ja kasutamise protsessiga, sealjuures teadmisi oskuslikult rakendades.

  • Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?

Ponelis ja Fair-Wessels (1998) kinnitab, et teadmusjuhtimine on strateegilise infojuhtimise uus mõõdel.

  • Millised on peamised järeldused, soovitused?

Artikkel on koostatud empiirilise uuringuna ning toob välja, et erinevad muudatuses juhtimises ja korralduses on peamiselt hetkelist ja kaovad kasutuselt viie aasta möödudes. Kui eelnevalt mainitut pidada rusikareegliks tundub siiski, et esialgselt on teadmusjuhtimine siiski säilinud.  Samas on täielikult võimalik, et teadmusjuhtimine on järgmine muudatus juhtimises, mis jätkab kasvamist ning muutub üheks määravaks juhtimise vormiks, omades seejuures üldiselt mõistetavat tähendust.

Selleks, et täpsemalt uurida, kas teadmusjuhtimine on jätkusuutlik juhtimise vorm vajab see aega ning kõrgemataselemist uurimist. Hetkel vajab uurimist tõsiasi kuidas eristada pikemajalisi muutusi hetkelistest nähtustest juhtimises.

  • Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?

Tegemist on ülevaateartikkliga, kus autor analüüsis eelnevalt olemasolevaid uurimusi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: