Moodul IV – Teadmusjuhtimine

  • Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid jagunevad kolme suurde rühma lähtudes teadmusjuhtimise protsessidest:

  • teadmushõive ja kogumise süsteemid
  • teadmuse jagamise süsteemid
  • teadmuse rakendamise süsteemid

Teadmusjuhtimise süteemid on seotus organisatsiooni eesmärkidega, see tähendab, et organisatsioon toimiks ning informatsiooni jagamine oleks asjakohane tuleb luua sobiv süsteem. Selleks võib olla siseveeb, sisekoolitusprogrammid, e-kirjade kaudu informatsiooni jagamine jms. 

Teadmusjuhtimise tehnoloogiate alla pean erinevaid (info)tehnoloogilisis lahendusi, mis toetavad organisatsioonis teadmusjuhtimise toimimist. Seejuures keskenduvad tehnoloogiad teadmuse juhtimisele, mitte info juhtimisele. Võib öelda, et teadmusjuhtimise tehnoloogiad on erinevad tarkvara ja riistvara lahendused. 

SE042013_34

  • Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimise protsesside, süsteemide, mehhanismide ja tehnoloogiate omavahelised seosed toob hästi esile  Kaire Kollomi loodud tabel.

Kasutatud kirjandus:

Virkus, S. (2015). III moodul: Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid. Loengukonspekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: