“Mac OS vs MS Windows”

Kuna kokkupuude Linuxiga on vähene valisin analüüsimiseks Mac OS ja MS Windows operatsioonisüsteemid.

Mac OS süsteemis tegutsen peamiselt Balti Filmi- ja Meediakoolis, kus annan loenguid ja juhendan Laste Filmikooli. Enamus tööst toimub Apple klassiruumides. Nagu iga algaja Mac’i kasutaja ei osanud ma esialgu avatuid ‘aknaid’ sulgeda, sest erinevalt Windowsist on kogu süsteem tagurpidid. Samas leian, et Apple arvutite, IPadide ja telefonide operatsioonisüsteem on oluliselt paremini liigendatud ja kasutajasõbralikum. Minu jaoks kõige meeldivam osa on ekraani vaade või viisakus. Desktop või siis töölaud ei ole täis imevidinaid ja faile vaid selle asemel on välimus korrektne ning kõik on kergesti kättesaadav. Minu jaoks kõige negatiivsem osa Mac OS puhul on see, et süsteem ei toeta paljusid tarkvara lahendusi, mida saab kasutada Windows arvutitel- alustades näiteks MS Office rakendustest. Kuigi on Mac on välja toonud suureärased alternatiivid tundub minu jaoks siiski ebavajalik nii tugev erinevus kahe dokumendisüsteemi vahel. Samas on Apple arvutite suurepäraseid programme, mida ei toeta Windows op-süsteem (nt. Final Cut Pro X).

OS_X_El_Capitan_screenshot

Oma igapäevatöös ja õpingutes kasutan valdavalt Windows operatsioonisüsteemil töötavaid arvuteid. Hetkel vaidlen iseendaga, kas tasub minna Windows 8 pealt üle Windows 10 peale. Minu arvates on Windowsi suur pluss see, et kui endale Microsoft konto luua, siis võib ükskõik millises Windows operatsioonisüsteemiga arvutis sisse astuda oma materjalidele jne. Samas on see äärmiselt ohtlik ja kergesti ligipääsetav viis inimeste isiklikele andmetele- vaja on teada vaid e-maili ja parooli. Kuna ma olen kasvanud üles Windows op-süsteemidega arvutite keskel, siis tulen mingil-määral toime ka nende parandamise ja korrashoiuga. Kindlasti ei saa öelda, et ole infotehnoloog aga isiklikhuvi on suur.

Windows_8.1_Start_screen

Alates selle aasta augustist kasutan ka Iphone ning peab ütlema, et erinevalt teistele Android või Windows telefonidele on see palju lihtsam ning minu arvates on ka võimalusi rohkem. Video, pildi ja muusika materjali ei tuubeldata ning ‘backup’ita’ igal võimalusel ja süsteem töötab probleemideta.

Viimasel ajal kaldub minu huvi rohkem Apple arvutite poole ning arvan, et tulevikus astun Windowsi maailmast täiesti välja. Samas tundub hüpe ühelt teisele liiga järsk ning ebamugav, sest see tähendaks dokumentide ja failide ümbervormistamist ja üldiselt kaoksid kõik projektid ja materjalid, mida teise operatsioonisüsteemi programmid ei toeta. Arvan, et mõlemal süsteemil on väga palju eeliseid teise ees, kuid ühte head on keeruline valida. Oleks võimalus oleks minu arvutis mõlemad operatsioonisüsteemid ja neid saaks kasutada paralleelselt.

Miniuuringu läbiviimine

Viisin oma lasteaias läbi küsitluse teema tehnoloogia lasteaias.

Küsimused olid järgmised:

 • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutate igapäevatöös?
 • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on võimalik lastega tegevustes kasutada?
 • Kuidas suhtute tehnoloogia kasutamisesse lasteaias?
 • Nimetage vahendeid, mida sooviksite õppekasvatustegevustes kasutada?
 • Millised vahendid võiksid lasteaias kindlasti olemas olla?
 • Millist toetust/abi vajaksite tehnoloogia kasutamiseks lastega?
 • Kas tehnoloogia kasutamine lasteaias võiks olla osaliselt kohustuslik? (Lego robootika, veebikeskkondades toimetulek, pildistamise ja filmimise oskus jms.)

Vastuse sain ühelt õpetajalt, mis näitas mulle juba kolleegide üleüldist suhtumist. Kahjuks pidin tõdema, et küsimustiku saatmine ja nende poolne vastamine e-maili teel oli õpetajate jaoks liiga suur jõupingutus. Sellegi poolest  sain ühe vastuse:

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutate igapäevatöös?

 • üldiselt ei kasutagi, kui ainult, siis vahest väga harva arvutit ning sealt Youtube´i kui lapsed tahavad oma lemmiklugu õppida/kuulda. Erinevaid neti lehekülgi, ideede hankimiseks.
 • WeDo robootika kasutamine ja õpetamine vanemas rühmas.

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on võimalik lastega tegevustes kasutada?

 • Kuna kodudes niigi kasutatakse väga palju tehnikat (mobiilid, arvutid, i pad´d), siis lasteaias mida vähem kasutada, seda parem J

Kuidas suhtute tehnoloogia kasutamisesse lasteaias?

 • Lastes vajalik loovmängu juhendamine ja suunata neid loovalt tegutsema.

Nimetage vahendeid, mida sooviksite õppekasvatustegevustes kasutada?

 • Kui siis ainult projektorit, et lasta seina peale mõnda õpetlikku filmi või õppematerjali.

Millised vahendid võiksid lasteaias kindlasti olemas olla?

 • Projektori kasutamine igas rühmas, seal hulgas ka tumendavad rulood/ kardinad

Kas tehnoloogia kasutamine lasteaias võiks olla osaliselt kohustuslik? (Lego robootika, veebikeskkondades toimetulek, pildistamise ja filmimise oskus jms.)

 • Kohustuslik kindlasti mitte, kui siis ehk ainult majasiseste huviringidena või mõne tehnika teemalise nädala huvitavaks tegemisel.

Minu kurvastuseks on valdavalt õpetajate seisukoht – “Ma ei oska tehnoloogiat kasutada ja ega ma väga ei taha ka.” Jätkuvalt üritan õpetajaid motiveerida vahendeid kasutama ning toon aegajalt tööle kaasa HIK’ist laenutatud tahvleid ja kaameraid ja võib öelda, et vahendite olemasolu tõesti tõstab nende tahet tegutseda IKT vahenditega. Lisaks on ka Lego WeDo robootika õpetajate seas huvitavamaks muutunud, sest minu rühmas on arvutid ja robootika vidinad alati laudade peal ja kõik “külalised” saavad tulla ja ise ka toimetada.

Uuest aastast on eelarvesse lisatud tehnoloogiliste vahendite ostmiseks osa ning loodan, et meie lasteaeda saab natuke juurde vahendeid, mida õpetajad saaksid kasutada. 🙂

Iseseises töö “Hirmud seoses riistvara kasutamisega”

Kuna mul ei olnud võimalik osaleda loengus, tegin rühmatöö iseseisvalt reflekteerides oma mõtteid seoses riistvara kasutamiseega ja sellega kaasnevate hirmudega.

Abert

Valdavalt võib öelda, et minu suurim hirm ongi tehnoloogia ja riistvara tarkus. Maadlen pidevalt probleemiga, et kuidas püsida kõikidest uuendustest ees pool ja samas ei kaotaks ise selle juures oma arvamust – mis tegelikult on hea ja otstarbekas?

Algaja õppejõuna on tihti hirm selle ees, et tudengid on targemad ja ma lihtsalt ei saa suure auditooriumi ees hakkama. Pooldan palju vigadest õppimist aga naerualune ei sooviks siiski olla. 🙂 Aga selleks, et päriselt ei kaoks oskused ja teadmised üritan võimalikult palju lugeda ja uusi tehnika vidinaid kasutada oma igapäeva tööd tehes.

Riistvara koolis – Arendusprojekt

Arendusprojekt – Riistvara koolis

Valisin iseseisvatöö teemaks  “Interaktiivse tahvli vajaduse hindamine koolieelses lasteasutuses”. Valiku tegin peale eelmiste aastate tudengite töid vaadates ning siis tekkis idee üsna kiirelt. Veel enam arvesse võtta, et minu esimene lõputöö oli kirjutatud interaktiivsete tahvlite teemal.

Suunan siinkohal peamiselt tähelepanu alusharidusele, sest igapäevaselt töötan lasteaias õpetajana ja haridustehnoloogina. Kuna meil on planeeritud interaktiivse tahvli soetamine lasteaeda, siis tundus igati asjakohane analüüsida tahvli võimalusi ja vajadust minu lasteaia kontekstis.

Projekti peamiseks eesmärgiks oli hinnata interaktiivse tahvli vajadust koolieelses lasteasutuses. Lisaks sellele on projekti eesmärk välja selgitada kuidas suhtuvad tahvli kasutamisesse õpetajad (õpetajate valmisolek tahvli kasutamiseks) ning millised on võimalikud tahvli kasutamise viisid. Neljandaks eesmärgiks on tahvliga kaasnevate tehnoloogiliste vahendite määratlemine

Projekti viin läbi koos lasteaia direktoriga ning peamiseks sihtgrupiks on lasteaia õpetajad ja pedagoogiline personal (sh. logopeed, liikumis – ja muusika õpetajad).

Minu projekt toetub suures osas probleemile, et  uurimist vajab lasteaiaõpetajate digipädevuste arenemine ning sellega seoses ka tänapäeva lapse kasvukeskkonna areng, et võimaldada arenevas tehnoloogiamaailmas õpetajatele -didaktiline toetus ja abi. Lisaks sellele tuli arvesse võta lasteaia eelarve võimalusi, mis on suhteliselt limiteeritud.

Interaktiivne tahvel ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Kuigi kutsestandard eeldab, et õpetajal peavad olema oskused IKT-vahendite kasutamiseks ja rakendamiseks õppetöösse, siis koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustööd reguleeriv koolieelse lasteasutuse õppekavas ei ole määratud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia olulisus töös lastega. Samas võib lasteaia õppe- ja kasvatustegevusi planeerides luua seoseid üldhariduse järgmise haridustaseme õppekavaga – põhikooli riikliku õppekavaga. Põhikooli riiklik õppekava loob selge arusaama kuidas ja kui palju peaks tegevõpetaja õpet kavandades ja elluviies kasutama IKT-vahendeid, eelkõige kaasaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid, sealhulgas audio- ja visuaalseid õppevahendeid, et arendada lastest oskuslikke ning vastutustundlikke tehnoloogia kasutajaid. RÕKi (2010) kohaselt peavad kooliõpetajad ning teised õpilase igapäevases elukeskkonnas viibivad inimesed jälgima, et kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohanduvat õppevara, milleks on kaasaegsetel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad vahendid ja õppematerjalid.

Interaktiivse tahvli peamiseks eeliseks on vahendi lõputud võimalused, mille alla kuuluvad vahendi spetsiifilise tarkvara kasutamine aga ka erinevate tehnoloogiliste lahenduste, nagu elektroonilised mängud, õppeprogrammid, virtuaalsed õpikeskkonnad jms kasutamine. Lisaks on puutetundliku ekraani võimalik manipuleerida mitme inimese poolt korraga ning õppetöö võib toimuda nii individuaalselt kui ka gruppides.

SWOT analüüs

Tugevused 

 • Mitmekesine õpikeskkond lastele
 • Huvitavad ja motiveeritud õppe- ja kasvatustegevused
 • Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste areng ja toetamine
 • Õppekava täitmise toetamine

Nõrkused

 • Vahendi maksumus ja väike eelarve
 • Suur koolituste vajadus
 • Õpetajate oskuste puudumine
 • Tahvli hooldamise kulutused

Ohud

 • Tehnoloogilised probleemid
 • Interaktiivset tahvlit ei kasutata ning on otstarbetu
 • Vahendi vajaduse väär hindamine

Võimalused

 • Kaasaegse õpikeskkonna loomine
 • Lasteaia konkurentsivõime
 • Uuenenud õpikäsitluse käsitlemine
 • Muutuva riiklik õppekava ja kutsestandardi toetamine

Riistvara kirjeldus ja lisavahendid

Peamiseks interaktiivse tahvli müüjaks Eesti lasteaedade seas on Promethean, kelle ActiveBoard on loonud lasteaedades täielikult uue tähenduse sõnale koostöö. Elektromagnetilisel “üleskorjaval” tehnoloogial põhinevaid interaktiivseid tahvelt tuntakse, kui “kõvade” laudadena, sest nende välispind on tasane ning sarnaneb jäikuse ja üldise tahke pinna tõttu tavapärasele tahvlile. Prometheani tahvlid toimivad spetsiaalse elektroonilise pliiatsiga, kus vahendi liikumisel aktiveerub tahvli ekraanis olevad andurid ning talletavad antud käsklused. Selle interaktiivse tahvli tüübi puhul on oluline elektrooniline pliiats ning sõrmega tahvlit kasutada ei ole võimalik. Tahvli kasutamiseks on vajalik tarkvara ActiveInspire, mis erinevalt SMART tahvlile võimaldab simultaanset kasutamist, see tähendab, et ühte tahvlit on võimalik korraga kasutada kahel või enamal inimesel, muutes ekraanil olevat materjali (pilt, video jms). Sellegi poolest nõuab tahvel, et igal kasutajal oleks elektrooniline pliiats. Lisaks on Prometehani ActivBoardi peamiseks erinevuseks SMART Board’ist manipuleerimisvahendite vähesus, sest tahvliga on kaasas vaid kaks pliiatsit. Sellest olenemata on pliiatsite värve võimalik muuta ning lisaks töötavad need sõrmele lisaks tahvlil ka sarnaselt arvutihiirele veebibrauserites ja teistes arvuti programmides (MS Office, Paint, Windows Media Player). Teiseks erinevuseks SMART tahvli ja Promethean tahvli vahel on tahvli kasutamise piiritletus vaid tarkvara siseselt ehk pliiatsid töötavad joonistamis- ja kirjutamis vahendina vaid ActiveInspire tarkvaras. Promethen on tahvlile lisaks loonud ka puldid (ActiveVote ja ActiveExpression), millega saab tahvli tarkvara (ActiveInspire) kasutades luua teste, teadmistekontrolle, kontrolltöid jms ning neid läbi viia, lastes õpilastel puldi abil küsimustele vastata.

Maksumus

Tahvli enda hind ulatub orienteeruvalt 2600 eurost kuni 6000 euroni. Lisaks tahvli ostmisele on vajalik arvuti – koos interneti ühendusega, erinevad programmid (sh ka tasulised). Sellele lisanduvad nii arvuti, kui tahvli hooldustasud.

Koolitusvajaduse kirjeldus

Nagu iga IKT vahendi kasutamine, on ka interaktiivse tahvli efektiivseks kasutamiseks vajalikud õpetaja spetsiifilised tehnikaalased teadmised, kui ka pedagoogilised pädevused. Sellega seoses hindavad õpetajad enda valmisolekut tahvli kasutamiseks. Lisaks on õpetajate ülesandeks tutvuda ja end kurssi viia riistvara võimalustega. Selleks, et toetada interaktiivse tahvli kasutamist tuleb lasteaias läbi viia koolitusprogramm, mille sisuks on nii tahvli riistvaralised, kui tarkvaralised vajadused ja võimalused. Tähtis on, et õpetajad oskaksid tähelepanu pöörata ka tahvli riistvaralist külge ehk kuidas tulla toime, kui ekraani pilt hakkab tuhmuma ja lambid vajavad vahetamist.

Lisavajadused, mis kaasnevad projektiga

Kuna interaktiivne tahvli kasutamine eeldab interneti ühendust, oleks otstarbekas lasteaed katta Wifi võrguga. Lisaks on tähtis regulaarne interatkiivse tahvli hooldamine.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑