INTERAKTIIVSE TAHVLI KASUTAMISE VÕIMALUSED LASTEAIA ÕPPEPROTSESSIS EESTI JA INGLISMAA ÕPETAJATE ARVAMUSTES

Sissejuhatus

Viimase kahekümne aasta jooksul on toimunud hüppeline kasv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendite kasutamises lasteaia õppeprotsessis. Üha rohkem kasutatakse arvuteid nii õpetamiseks ja õppimiseks koolides ning samaaegselt, eelkõige viimase viie aasta jooksul, on kasvanud ka ligipääs teistele erinevatele info- ja kommunikatsiooni vahenditele. Seega on lasteaia õppeprotsessis mõistlik kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, sest lastel on tehnoloogiliste vahenditega kogemus olemas, kuid seadmete hariduslik aspekt meelelahutusliku poole kõrval jääb lastel tihti märkamata. Interaktiivne puutetahvel on üks võimalus, mida lasteaia rühmaruumis kasutada, sest seinale kinnitatud seade võimaldab arvuti rakendusprogrammide puutejuhtimist ning märkmete tegemist. Puutetahvel annab lasterühmale võimaluse jagada visuaalset pilti samaaegselt ning selle tulemusena on võimalik läbi viia interaktiivset õppimist. Lisaks annab interaktiivne tahvel võimaluse koostööks, aktiivseks õppimiseks ning võimaldab õppimist füüsilise puudega õpilastele. (Gould, 2013; Telda, 2014.)

Peamiselt leiab töös kasutust Suurbritanniast pärinev kirjandus ning sellest tingitult on uurimuses kasutatud Inglismaa õpetajate arvamusi, et tuua esile võimalikke soovitusi ja võimalusi interaktiivse tahvli kasutamiseks Eestis. Lisaks sellele on Ühendkuningriigi riiklikus õppekavas eraldi välja toodud arvutiõpetuse ning tehnoloogia olulisus õppe- ja kasvatustegevustes ning lapse arengus, millest tulenevalt on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine ja õpetamine kohustuslik osa Inglismaa alushariduses. (The National curriculum in England, 2013.)

Käesolev uurimisteema lähtub probleemist, et varasemad uurimused interaktiivsete puutetahvlite kasutamisest lasteaia õppeprotsessis Eestis on vähesed ning uurimisandmed, mille põhjal koostada õppemetoodilisi materjale lasteaiaõpetajate töö lihtsustamiseks puuduvad. Lisaks eelmainitule vajab jätkuvat uurimist lasteaiaõpetajate digipädevuste arenemine ning sellega seoses ka tänapäeva lapse kasvukeskkonna areng, et võimaldada arenevas tehnoloogiamaailmas õpetajatele pedagoogilis-didaktiline toetus ja abi. (Vinter, 2013)

Uurimistöö toob välja traditsionaalsest õpetamisest erineva lähenemise lasteaia õppetöösse, kasutades interaktiivseid tahvleid. Innovaatilise tehnoloogia kasutuselevõtt lasteaias on uuenduslik ning uurimistöö annab lasteaiaõpetajale ülevaate, kuidas kasutada interaktiivseid tahvleid õppetegevuste läbiviimisel lasteaia õppeprotsessi mitmekesistamiseks.

Lähtudes eeltoodust püstituvad järgmised uurimisküsimused:

  • Millised on interaktiivse tahvli kasutamise praktikad Eesti ja Inglismaa lasteaia õppeprotsessis?
  • Milliseid võimalusi näevad interaktiivse tahvli integreerimiseks õppetegevustesse Eesti ja Inglismaa lasteaiaõpetajad?
  • Millised on Eesti ja Inglismaa lasteaiaõpetajate arvamustes toetavad ja takistavad tegurid interaktiivse tahvli kasutamisel lasteaia õppetöös?

Uurimistöö eesmärk on selgitada välja interaktiivse tahvli kasutamise võimalused ning interaktiivse tahvli kasutamist toetavad ja takistavad tegurid lasteaia õppeprotsessis Eesti ja Inglismaa õpetajate arvamustes.

Töö koosneb viiest peatükist, millest esimene annab ülevaate kaasaaegsest tehnoloogiast alushariduses ja õpetaja olulisusest tehnoloogia rakendamisel, teises peatükis on esiletoodud tehnoloogiliste vahendite variatiivsus alushariduses, kolmas peatükk tutvustab uurimistöö metodoloogiat, neljas peatükk uurimistulemuste analüüsi ning viies peatükk uurimistulemuste ja teoreetilste seisukohtade arutelu.

Töö uurimuslik osa annab ülevaate Eesti ja Inglismaa õpetajate interaktiivse tahvli kasutamise kogemustest, tahvli kasutamise võimalustest ning õpetajate arvamuses tahvli kasutamist toetavatest ja takistavatest teguritest. Uurimisaineks on interaktiivse tahvli kasutamise võimalused lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes Eestis ja Inglismaal.

Eelnevalt on sarnasel teemal viinud läbi uurimuse Helin Laane, teemal „Matemaatikamängu koostamine puutetahvlil 5-6-aastastele lastele“ (2012) ning  Paula Otsa, kes viis läbi peamiselt kvantitatiivse uuringu teemal „Interaktiivse tahvli kasutamine lasteaias lasteaiaõpetajate hinnangute põhjal“ (2014).

Kokkuvõte

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti teoreetilises osas püstitatud seisukohti ja uurimustulemustena selgunud õpetajate arvamusi. Uurimisandmete saamiseks viidi läbi intervjuud kokku 7 Eesti ja Inglismaa koolieelse lasteasutuse õpeatajaga, kes kasutavad igapäevatöös interaktiivset tahvlit.

Tehnoloogia kiire areng, mis on jõudnud kõikidesse valdkondadesse ja strateegilistesse dokumentidesse eeldab, et ka alushariduses leiaks kasutust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et pakkuda lastele paremaid võimalusi õppetööks ning õpetajale lihtsamaid ja laiaulatuslikemaid võimalusi õppe- ja kasvatustöö kavandamiseks. Interaktiivse tahvl on esimene sihilikult pedagoogiliseks kasutamiseks loodud tehnoloogiline vahend, mis toetab IKT võimaluste kasutamist õppeprotsessis.

Lõputööd empiirilist osa kirjutades selgus, et erinevalt Inglismaa koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale ei kajastu IKT kasutamise võimalused Eesti alushariduse õppekavas ning on üheks põhjuseks, miks see leiab õppe- ja kasvatustegevustes minimaalselt rakendamist. Olenemata sellest, et lasteaia õpetaja kutsestandard ning haridustehnoloogiliste pädevuste dokumnedid määravad ära, et koolieelse lasteasutuse õpetaja peab õppe-kasvatustegevustes kasutama tehnoloogilisi vahendeid, leiavad erinevad IKT-vahendid Eesti lasteaedades vähe kasutust. Lisaks arvestades IKT-vahendite ülikiiret arengut tuleks tegevpedagoogide tähelepanu suunata erinevate innovaatiliste tehnoloogiliste vahendite, sealhulgas ka interaktiivsete tahvlite kasutamisele. Interaktiivne tahvel on praktikute poolt esile toodud, kui pedagoogiliselt oliline haridustehnoloogiline vahend.

Käesoleva töö uurimuslikus osas selgus, et interaktiivse tahvli kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes kasvatab lastes motivatsiooni ja huvi õppimise vastu ning pidades silmas motivatsiooni, kui tähtsat õppetulemuste mõjutajat, on tehnoloogiliste vahendite variatiivsus õpikeskkonnas oluline. Interaktiivne tahvel annab õpetajale võimaluse laialdaseks tegevuse planeerimiseks, silmas pidades laste huve ja individuaalsust. Sama aegselt võimaldab interaktiivne tahvel õpetajal ühtsesse tegevusse ühendada tervet klassi ning seeläbi anda edasi oskusi ja teadmisi kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. Lõputöö uurimuses selgus, et õpetajate arvates on oluline kasutada tehnoloogilisi vahendeid õppetegevustes, sealhulgas ka interaktiivset tahvlit, sest see võimaldab digitaalse kirjaoskuse ja Uue meedia oskuste arengut ning 21. sajandi oskuste teket, mis toetab laste üldoskuste arengut.

Uurimuses osalenud õpetajad tõid välja tahvli kasutamist takistavaks teguriks interaktiivse tahvli tehnilise külje ning lisaks väheste koolituste hulga, rõhutades, et interaktiivse tahvli kasutamine nõuab pidevat enesetäiendamist. Inglismaa õpetajate arvates oli interaktiivse tahvli üheks miinuseks aeganõudvus ning koolituste läbimine töövälisel ajal, mistõttu kaotavad õpetajad tihti motivatsiooni. Üllatavalt leidsid õpetajad siiski, olenemata interaktiivse tahvli nõrkustest, et tahvel on väga kasulik pedagoogiline õpeevahend, mille abil on õpetajal võimalus luua mitmekesiseid ja huvitavaid õppetegevusi. Käesoleva töö uurimusest selgus, et interaktiivne tahvel ei leia lasteaedades alati sihipärast kasutust, mis tähendab, et suur osa uurimuses osalenud õpetajatest kasutab tahvlit vaid suure ekraanina video-ja piltimaterjali näitamiseks.

Käesoleva uuringu piirangutena võib välja tuua interaktiivse tahvli kõrge hinna, millest tingitult on Eestis väga vähe lasteaia õpetajaid, kes on oma töös kasutanud interaktiivset tahvlit ning saanud võimaluse sellega läbi viia õppe- ja kasvatustegevusi. Seega oli uurimistöö valimi leidmine keerukas. Samuti võib piiranguna tuua esile töö uurimusliku osa läbi viimist Erasmus välisõppe jooksul, Skype vahendusel, mis tekitas ebamugava olukorra intervjueeritavatele, sest kogu intervjuu käigus olid kõrvalised segajad. Nende hulgast võib esile tuua pidevalt internetiühenduse kontrollimine ja jälgimine, milleta oleks töö uurimuslik osa jäänud tegemata.

Edasiste uuringute võimalusi antud teema valdkonnas on palju. Sarnaselt Inglismaa koolieelsele lasteasutuse riiklikule õppekavale, võiks tulevikus Eesti riiklikust õppekavast leida tehnoloogia kasutamise olulisus lapse arengus ning õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste toetamiseks on vaja luua interaktiivse tahvli kasutamise õpetamiseks erinevaid koolitus- ja juhendmaterjale, mis nõuavad põhjaliku uurimist. Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade alusel interaktiivse tahvli kasutamise võimaluste analüüsimine toetaks õpetajate hulgas interaktiivse tahvli kasutamist. Võimalikuks edasi uurimiseks on ka laste arvamus interaktiivse tahvli kohta ning nende oskuste arengu vaatlemine ja analüüsimine.

Blog at WordPress.com.

Up ↑